Get Adobe Flash player

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Wodzisławiu Śląskim
Mirosław Szostek

 

Kancelaria Komornicza
44-300 Wodzisław Śląski,ul.Rynek 6
tel.:(32)410-23-32, fax: (32) 410-23-32,
konto: ING Bank Śląski SA
21 1050 1764 1000 0023 5335 4216

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Mirosław Szostek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 17.01.2019r. o godz. 11.00 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim sala nr 8 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA 

 

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w miejscowości Radlin, przy ul. Wieczorka 18/2, składającego się z 3 pokoi, łazienki, kuchni i przedpokoju o łącznej powierzchni 53,88 m2. Nieruchomość stanowi własność dłużników:

Pieróg Roman

Pieróg Jolanta

i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim o nr GL1W/00062602/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 99.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 66.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 9.900,00 zł w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu bądź też na rachunek bankowy tutejszej kancelarii o nr 21 1050 1764 1000 0023 5335 4216 w ING Bank Śląski SA uznany najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację. 

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości     znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia  o przysądzaniu własności.

 

 

P1260631

 

P1260634

 

P1260638

 

P1260640

 

Pobierz informację w pliku PDF >>