Get Adobe Flash player

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Wodzisławiu Śląskim
Mirosław Szostek

 

Kancelaria Komornicza
44-300 Wodzisław Śląski,ul.Rynek 6
tel.:(32)410-23-32, fax: (32) 410-23-32,
konto: ING Bank Śląski SA
21 1050 1764 1000 0023 5335 4216

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Mirosław Szostek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17.01.2018r. o godz. 8:40 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim sala nr 8 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA 

 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Turza Śląska, przy ul. Powstańców 28, składającej się z dwóch działek gruntowych, sąsiadujących ze sobą, o łącznej powierzchni 3536 m2. Działka o nr 1076/176 w części południowej zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi. Dla nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr GL1W/00044488/5W/w nieruchomość stanowi własność dłużnika:

Bugla Bożena

Bugla Andrzej

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 124.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 93.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 12.400,00 zł w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu bądź też na rachunek bankowy tutejszej kancelarii o nr 21 1050 1764 1000 0023 5335 4216 w ING Bank Śląski SA uznany najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację. 

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości     znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia  o przysądzaniu własności.

 

 

P1220831

 

P1220832

 

P1220840

 

P1220843

 

 

Pobierz informację w pliku PDF >>