Get Adobe Flash player

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Wodzisławiu Śląskim
Mirosław Szostek

 

Kancelaria Komornicza
44-300 Wodzisław Śląski,ul.Rynek 6
tel.:(32)410-23-32, fax: (32) 410-23-32,
konto: ING Bank Śląski SA
21 1050 1764 1000 0023 5335 4216

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Mirosław Szostek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15.12.2017r. o godz. 9:30 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim sala nr 109 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA 

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Radlinie ul. Solskiego 11/2. Lokal o powierzchni 41,08 m2 składa się z 2 pokojów, łazienki, kuchni, przedpokoju i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim o numerze: GL1W/00056683/9. Opisane wyżej prawo stanowi własność;

Barciok Adam Grzegorz,

Barciok Beata

ul. Solskiego 11/2

44-310 Radlin

Opisane wyżej prawo oszacowane zostało na kwotę: 66.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 49.500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 6.600,00 zł w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu bądź też na rachunek bankowy tutejszej kancelarii o nr 21 1050 1764 1000 0023 5335 4216 w ING Bank Śląski SA uznany najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację. 

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości  znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia  o przysądzaniu własności.

 

 

1

 

P1270350

 

P1270354

 

P1270356

 

Pobierz informację w pliku PDF >>